Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens MultiGolf Maurik zijn gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met MultiGolf Maurik of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van MultiGolf Maurik of door het betalen van het verschuldigde tarief.

ARTIKEL 2: BETALING
2.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen contant of met de pin na afloop van de activiteit of binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald direct na afloop van de activiteit.
2.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan MultiGolf Maurik een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een maand gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.
2.4 Bij facturering kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.

ARTIKEL 3: WIJZIGINGEN VAN HET ARRANGEMENT
3.1 De opdrachtgever kan MultiGolf Maurik tot 7 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien MultiGolf Maurik niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
3.2 De opdrachtgever kan tot 7 dagen voor aanvang het aantal deelnemers wijzigen. Het aantal deelnemers dat 7 dagen voor aanvang bekend is bij MultiGolf Maurik wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL 4: ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
4.1 In tegenstelling tot vele andere recreatiebedrijven, hanteert MultiGolf Maurik geen strenge annuleringsvoorwaarden. Indien opdrachtgever reserveert, gaat Pitch en Putt ervanuit dat de activiteit door zal gaan en alleen om zwaarwichtige redenen geannuleerd wordt. MultiGolf Maurik vertrouwt erop dat opdrachtgever beseft dat een reservering betekent dat er ruimte wordt vrijgehouden en er kosten worden gemaakt en dat een annulering kort voor aanvang van de overeenkomst financiële gevolgen heeft voor MultiGolf Maurik. Indien er een zwaarwichtige reden is voor opdrachtgever om de overeenkomst te annuleren, overlegt MultiGolf Maurik met opdrachtgever wat voor beide partijen een acceptabele oplossing is. MultiGolf Maurik heeft er alle vertrouwen in dat partijen er in goed overleg altijd uitkomen.

ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR MULTIGOLF MAURIK
5.1 MultiGolf Maurik behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen: a. Staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoersmiddelen. b. Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen c. Onbespeelbaarheid van de baan ten gevolge van weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst en onweer
5.2 In geval van annulering door MultiGolf Maurik wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN MULTIGOLF MAURIK
MultiGolf Maurik is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van MultiGolf Maurik redelijkerwijs mocht hebben.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MultiGolf Maurik om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
7.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met de baan om te gaan op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven MultiGolf Maurik het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. MultiGolf Maurik kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. MultiGolf Maurik heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
7.5 Het is niet toegestaan om voor of tijdens het Pitch en Putt Golf spel alcohol te nuttigen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1 MultiGolf Maurik opereert dusdanig dat de veiligheid van de bezoekers zoveel mogelijk gegarandeerd wordt. Wanneer MultiGolf Maurik in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten, is Pitch en Putt Golf voor de daarvoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of MultiGolf Maurik tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk Recht.
8.2 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens MultiGolf Maurik aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden.
8.3 MultiGolf Maurik kan niet aansprakelijk worden gesteld als deelnemers zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie bij aanvang/tijdens activiteiten. 8.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven draagt.

ARTIKEL 9: KLACHTEN EN RECHTSGESCHILLEN
9.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, MultiGolf Maurik in de gelegenheid is om het programma te verbeteren. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij MultiGolf Maurik te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.
9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Pitchen Putt Maurik en de opdrachtgever en deelnemer. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen komt te vervallen 1 jaar na geplande afloop van het arrangement.